Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

  Deklaracja dostępności

  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W KULEJACH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji KULEJE.PL.

   

  Data publikacji strony internetowej: 2017-01-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-15.

   

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   

  Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

   

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-14.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   

  Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest MACIEJ CICHOPEK, adres e-mail: KULEJE.SZKOLA@GMAIL.COM. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 783 992 038. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

   

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   

   

  Dostępność architektoniczna

  Budynek Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kulejach jest obiektem wolnostojącym, ulokowany w terenie zabudowanym przez budynki mieszkalne. Obiekt jest murowany trzykondygnacyjny. Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od strony ulicy. Przy głównych drzwiach znajduje się domofon służący do komunikacji z sekretariatem, świetlicą i oddziałami przedszkolnymi. Dla osób niepełnosprawnych dostosowany jest wejscie na teren szkoły od strony chodnika oraz drugie wejście do budynku szkoły od strony jadalni, gdzie znajduje się pochylnia. Budynek posiada (piwnice,parter,pierwsze piętro) połączone korytarzami. Aby dostać się z parteru na pierwsze piętro trzeba pokonać schody. Budynek nie posiada windy. Budynek nie posiada toalety z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnością. Szkoła ma własny parking znajdujący się na terenie szkoły. Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Budynek nie posiada urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i niewidomych.

   

  Data dodania: 2022-09-14 13:30:37
  Ilość wyświetleń: 1262

  Nasi Partnerzy

  Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.

  Eugeniusz Kwiatkowski
  Godło
  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  Logo Facebook
  Facebook
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej